Page 5 -
P. 5

4,5 VE 6 BASAMAKLI SAYILAR     İZLE    KRAL BİLGİ        M.4.1.1.1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
        Dört basamakla yazılan sa-    Beş basamakla yazılan sa-     Altı basamakla yazılan sa-
        yılardır.             yılardır.             yılardır.
        1000 ile başlar 9999 ile   10000 ile başlar 99999 ile    100000 ile başlar 999999
        biter.              biter.              ile biter.        1231 = Bin iki yüz otuz bir   28443 = Yirmi sekiz bin dört   592851 = Beş yüz doksan
                         yüz kırk üç            iki bin sekiz yüz elli bir


       1   Aşağıda okunuşu verilen sayıların yazılışını, yazılışı verilen sayıların okunuşunu yazın.


        3061  Üç bin altmış bir          Dokuz bin otuz             9030

        1309  Bin üç yüz dokuz           Beş bin dört yüz elli bir        5451

        1951  Bin dokuz yüz elli bir        Bin üç yüz otuz dokuz          1339

        4346  Dört bin üç yüz kırk altı       Sekiz bin yirmi bir           8021

        8470  Sekiz bin dört yüz yetmiş       Yedi bin yüz on yedi          7117


        9010  Dokuz bin on             İki bin dokuz yüz on bir        2911

        8212  Sekiz bin iki yüz on iki       Yedi bin yedi yüz on dört        7714

        9912  Dokuz bin dokuz yüz on iki      Sekiz bin üç yüz yetmiş         8370

        4390  Dört bin üç yüz doksan        Dört bin dört yüz altmış dört      4464

        5705  Beş bin yedi yüz beş         Dokuz bin üç              9003


        1001  Bin bir                İki bin yirmi üç            2023

        2120  İki bin yüz yirmi           Bin dokuz yüz on üç           1913

        3087  Üç bin seksen yedi          Bin üç                 1003

        4007  Dört bin yedi             Yedi bin altı yüz on yedi        7617                               5                 1. Kitap
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10