Page 6 -
P. 6

4,5 VE 6 BASAMAKLI SAYILAR
        2  Aşağıda okunuşu verilen sayıların yazılışını, yazılışı verilen sayıların okunuşunu yazın.


       26630   Yirmi altı bin altı yüz otuz     Doksan sekiz bin yüz doksan beş     98195

       59083   Elli dokuz bin seksen üç       Otuz bin seksen beş          30085


       95900   Doksan beş bin dokuz yüz       Seksen iki bin yedi yüz altmış dört  82764

       80193   Seksen bin yüz doksan üç       On bir bin yetmiş bir         11071

       34082   Otuz dört bin seksen iki       Elli iki bin yedi yüz yirmi sekiz   52728

       132490 Yüz otuz iki bin dört yüz doksan    Yedi yüz iki bin beş yüz yetmiş dokuz  702579


       910240 Dokuz yüz on bin iki yüz kırk      İki yüz elli bir bin otuz iki     251032

       429092 Dört yüz yirmi dokuz bin doksan iki   Yüz seksen dört bin yüz elli altı   184156

       600350 Altı yüz bin üç yüz elli         Üç yüz otuz bin iki yüz doksan     330290

       517508 Beş yüz on yedi bin beş yüz sekiz    Üç yüz on dört bin yedi yüz elli sekiz 314758


        3  Aşağıdaki sayıları okunuşları ile eşleştirin.        1  Bin iki yüz on beş   ...... 43 405     1 215  ......  8  Dört yüz on bin yirmi
                                      1
                      12
                                            sekiz
        2  Üç bin üç       ...... 18 714     55 050  ......  9  Beş yüz altmış yedi
                                     11
                      10
                                            bin yirmi

        3  On beş bin on beş   ...... 80 008    15 015  ......  10  On sekiz bin yedi yüz
                                      3
                      5
                                            on dört
          Otuz dört bin
        4              8  410 028    103 712  ......  11  Elli beş bin elli
                                      7
          yedi yüz yedi     ......


        5  Seksen bin sekiz    ...... 3 003     88 088  ......  12 Kırk üç bin dört yüz beş
                                      6
                      2
          Seksen sekiz bin
        6  seksen sekiz      ...... 567 020   600 012  ......  13  Altı yüz bin on iki
                                     13
                      9

        7  Yüz üç bin yedi        34 707     82 018  14   14  Seksen iki bin on sekiz
                      4
          yüz on iki       ......             ......        Matematik - 4                 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11