Page 9 -
P. 9

SINIF      HAFTALIK             ............. / ............. / ............. Adı-Soyadı : ..........................................................................
        3 4                       4. Hafta      Sınıfı  : .........................................................................
             ÖDEV FÖYLERİ
                                         Veli İmza : .........................................................................

                            Hece Bilgisi
     ÖDEV
      1    1. Ünlü harf ile başlayan iki heceli beş bitki ismi yazın.                              elma
            arpa
                                      erik
                                               üzüm
                    ayva
                     ................
                                      ................
            ................
                                               ................
          1. .................................... 2. .................................... 3. .................................... 4. .................................... 5. ....................................
                             ................
          2. Ünsüz harf ile başlayan iki heceli beş hayvan ismi yazın.
            kaplan
                              tavşan
                     kedi
                                      kirpi
                                               fare
           1. .................................... 2. .................................... 3. .................................... 4. .................................... 5. ....................................
                                      ................
                              ................
            ................
                                               ................
                     ................
     ÖDEV   Tablodaki kelimelere belirtilen ekleri getirerek, yeni kelimeler oluşturup yazın.
      2
            Kelime     Hece     Yeni Hâli    Kelime     Hece     Yeni Hâli
           oyuncak     -cı    oyuncakçı     kitap      -lık    kitaplık
                           ............
                         ................................       ................................
                                                 ............
            yurt      -daş   yurttaş       süt      -lü    ................................
                                                sütlü
                                                 ............
                         ................................
                           ............
             kır      -gın   kırgın       insan      -lık   ................................
                                                insanlık
                           ............
                                                 ............
                         ................................
            Niğde      -li   Niğdeli       arka     -daş    ................................
                                                arkadaş
                                                 ............
                         ................................
                           ............
     ÖDEV   Aşağıdaki varlıkların isminin son heceleri ile başlayan kelimeler yazarak tabloyu doldurun.
      3
                      diken       kendi       direk      reklam
                                        ..........
                               ..........
                                                 ..........
                      ..........
                   ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
                                                Giresun
                                        dergi
                               lider
                       veli
                                        ..........
                   ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
                                                 ..........
                               ..........
                      ..........
                                                minare
                                        gemi
                               simge
                      resim
                   ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
                                                 ..........
                                        ..........
                      ..........
                               ..........
     ÖDEV    Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ”✓“ ile işaretleyin.
      4     (  ) Türk çe de he ce ler en az iki, en çok beş harf ten oluşur.
           (  ) Ses siz harf ler tek baş la rı na he ce ola rak kul la nı la maz lar.
           (  ) “Te miz lik çi” ke li me si dört he ce li bir ke li me dir.
           (  ) “Genç” ke li me si dört harf ten oluşan tek he ce li bir ke li me dir.
           (  ) Ke li me ler en faz la altı he ce li ola bi lir.
           (  ) “Harf” ve “kara” ke li me le ri nin he ce sa yı la rı ay nı dır.
           (  ) 8 tane kalın ünlü harf vardır.
                               1                   TÜRKÇE
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14