Page 10 - İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI
P. 10

TANZİMAT VE ISLAHAT FERMANI


          808 yılında II. Mahmut tarafından bir ıslahat bildirisi
        1 olarak kabul edilen “İttifak Senedi” Osmanlı Devletinin
       yenilik ve batıcılık anlayışının ilk adımıydı. Tanzimat Fermanı
       ise Sultan Abdülmecid tarafından imzalanarak “Gülhane Hattı
       Hümayunu” adıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından 3 Kasım 1839
       tarihinde okundu. Ferman Avrupa’nın hasta adam dediği
       Osmanlı Devletini tekrar eski gücüne kavuşturmak için bir-
       çok alanda yapılan düzenlemeleri içine almaktaydı. Tanzimat
       Fermanı, 1789’da başlayan Fransız İhtilali sonucunda ilan
       edilen “İnsan ve vatandaş hakları bildirisi” örnek alınarak
       hazırlandı.

        Kırım Savaşı’ndan bir sene sonra, Avrupa’nın “Şark
       Meselesi” diye ortaya attığı Osmanlı sınırları içinde yaşayan
       azınlıklara daha geniş hakların verilmesi için “Islahat Fermanı”
       hazırlanmıştı. Yine Sultan Abdülmecid’in imzasıyla 18 Şubat
       1859 tarihinde ilan edilen bu ferman ise, temel hak ve hürri-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13