Page 7 - İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI
P. 7

16
       OSMANLI COĞRAFYASINDA İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI


       Bu casusların çoğu Türkçe ve Arapça’yı iyi konuşuyor, Binbaşı
       Noel gibi bazıları Kürtçe’nin birçok lehçesini biliyordu.
        Daha gerilere gidersek, İngiltere Hindistanı sömürge hâline
       getirdiği 17. Yüzyıldan itibaren İslam ülkelerinde misyoner teş-
       kilatı ile bu casusluk faaliyetlerini başlatmıştı. Birçoğu hidayete
       ermiş Müslüman kimliğiyle İslam ülkelerinde yerleşmiş bu kişi-

       lerin birinci görevi, edindikleri her türlü bilgiyi ülkelerine rapor
       etmekti. İkinci görevleri ise Müslümanlar arasındaki mezhep
       ve fikir ayrılıklarını körükleyerek aralarını açmaya çalışmaktı.
        20. Yüzyılın başında ise istihbarat örgütlerinin fonksiyonu
       daha çok askerî ve stratejik alana kaymıştı. Haber alma ve düş-
       manın haber almasını engelleme dışında, propaganda, örgütleme,
       kışkırtma, isyana teşvik, hatta gerilla çalışmaları ön plana çık-
       mıştı. Bunun en tipik örnekleri Kahire’deki İngiliz Karargâhı’nda
       kurulan “Arap Bürosu”na bağlı casusların faaliyetiydi.        Osmanlı Devleti’nde ise İngilizlerin bu istihbarat örgü-
       tünün karşıtı “Teşkilatı Mahsusa” idi. Yapı olarak İttihat
       ve Terakki’nin çetecilik faaliyetlerine dayanan Teşkilatı
       Mahsusa’nın Trablusgarp, Balkan, Kafkas ve Hindistan ope-
       rasyonları istihbarattan ziyade Müslümanları birleştirmek,
       milis kuvvetlerini örgütlemek ve direniş hareketlerini des-
       teklemek şeklindeydi.

        Sömürgecilerin işgali altındaki Müslümanların organizas-
       yonu, hem gizlilik gerektirmesi hem de bölge insanlarını çok
       iyi tanıyan elemanlara ihtiyaç duyulması bakımından hiç de
       kolay operasyonlar değildi. Bu tecrübeli, gözüpek, vatansever
       ve fedakâr gönüllüler her gittikleri yerde sevgi gösterileriyle
       karşılanmış ve destek görmüşlerdi. Fakat çeşitli bölgelerde
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12